The Denise Louie Education Center

Temporary School Closure: COVID-19

Share This Page

ENGLISH

Dear Denise Louie Education Center Caregiver’s,

Due to Governor Inslee’s “Stay Home, Stay Safe” order, Denise Louie Education Center is delaying the opening of its programs:

Beacon Hill, International District, & Lake Washington: 

 • Classrooms will remain closed until April 27

Magnuson Park: 

 • Preschool classrooms will remain closed until April 27
 • Infant (Owls) will resume care on April 6th for limited families
 • T1 (Bunnies) will resume care on April 8 for limited families
 • T2 (Bears) will resume care on April 13 for limited families

Following the most updated Public Health guidelines for childcare programs, we will have to limit our classroom to no more than 10 people; at maximum of 2 teachers and 8 children. As a result, we will be reducing the number of families we can offer care to daily until further notice. Our team will be reaching out to you directly to check in about your needs and assess ways in which we can support you during this time. Thank you for your patience while we work to ensure the safety and wellbeing of our families and staff. If you have any questions, please contact 206-734-4461 or info@deniselouie.org

 

SPANISH

Estimados padres y cuidadores del Centro de Educación Denise Louie,

Debido a la orden “Quédese en casa, manténgase a salvo” del Gobernador Jay Inslee, el Centro de Educación Denise Louie está retrasando la apertura de sus programas:

Los preescolares de Beacon Hill, Internacional District y Lake Washington:

 • Las aulas permanecerán cerradas hasta el 27 de abril.

Con respect al Centro de Educación Temprana de Magnuson Park:

 • Las aulas de preescolar permanecerán cerradas hasta el 27 de abril.
 • El aula de infantes (Búhos) abrirá el 6 de abril.
 • Toddlers 1 (Conejos) abrirá el 8 de abril.
 • Toddlers 2 (Osos) abrirá el 13 de abril.

Siguiendo las pautas de salud pública más actualizadas para los programas de cuidado infantil, tendremos que limitar nuestras aulas a no más de 10 personas; como máximo dos (2) maestros y ocho (8) niños.

Como resultado, estaremos reduciendo la cantidad de familias a las que podemos ofrecer cuidado diario. Nuestro equipo se comunicará con usted directamente para verificar sus necesidades y evaluar las formas en que podemos apoyarle durante este tiempo. Gracias por su paciencia mientras trabajamos para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras familias y nuestro personal.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Marah Irizarry (206-650-8095); Al Pacheco (206-902-6410) o envíe correo electrónico a info@deniselouie.org

 

CHINESE

親愛的Denise Louie教育中心的家庭,

根據華盛頓州長的“留在家裡,保持安全”居家令,Denise Louie教育中心的開放時間調整如下:

碧近山,國際區和華盛頓湖等三個校舍:

 • 教室將關閉至4月27日

Magnuson Park:

 • 學前班教室將關閉至4月27日
 • 嬰兒(貓頭鷹)班將於4月6日有限度的開放給符合特定條件的家庭
 • T1(兔子)班將於4月8日有限度的開放給符合特定條件的家庭
 • T2(熊)班將於4月13日有限度的開放給符合特定條件的家庭

遵循最新公共衛生政府機關對於提供育兒服務的相關規定,我們必須將教室的人數限制為10人以內。 最多2位老師和8個孩子。 因此,我們將減少每天可提供服務的家庭名額,直至另行通知。 我們的團隊將有專人直接與您聯繫,以了解您的需求並評估在此期間我們可以為您提供服務的方式。 感謝您在我們努力確保我們的家人和員工的健康和安全期間的耐心等待。 如有任何疑問,請於週一至週五上班日聯繫206-639-0323 Peggy Li, 206-902-6329 Annie Huang或電郵 info@deniselouie.org

 

VIETNAMESE

Kính gửi Trung tâm Giáo dục Denise Louie Người chăm sóc,

Do lệnh “Ở nhà, Giữ an toàn” của Thống đốc Inslee, Trung tâm Giáo dục Denise Louie đang trì hoãn việc mở các chương trình của mình:

Beacon Hill, International District, & Lake Washington:

 • Các lớp học sẽ đóng cửa cho đến ngày 27 tháng 4

Magnuson Park:

 • Các lớp học mầm non sẽ đóng cửa cho đến ngày 27 tháng 4
 • Trẻ sơ sinh (Owls) sẽ tiếp tục chăm sóc vào ngày 6 tháng 4 cho các gia đình hạn chế
 • T1 (Bunnies) sẽ tiếp tục chăm sóc vào ngày 8 tháng 4 cho các gia đình hạn chế
 • T2 (Bears) sẽ tiếp tục chăm sóc vào ngày 13 tháng 4 cho các gia đình hạn chế

Theo hướng dẫn Sức khỏe Cộng đồng cập nhật nhất cho các chương trình chăm sóc trẻ em, chúng tôi sẽ phải giới hạn lớp học của chúng tôi không quá 10 người; tối đa 2 giáo viên và 8 trẻ em. Do đó, chúng tôi sẽ giảm số lượng các gia đình mà chúng tôi có thể chăm sóc hàng ngày cho đến khi có thông báo mới. Nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để kiểm tra nhu cầu của bạn và đánh giá các cách mà chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong thời gian này. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn trong khi chúng tôi làm việc để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của gia đình và nhân viên của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ Nina Luu, 206-697-7253 và info@deniselouie.org